Regulamin Fabryki Talentów

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Organizator – Firma organizująca zajęcia dodatkowe: Fabryka Talentów Piotr Ważydrąg z siedzibą w Kościelisku, 34-511 Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 147
  2. Zgłaszający – rodzice, opiekunowie prawni uczestnika
  3. Usługa – warsztaty plastyczne, muzyczne, sportowe, język angielski, edukacja elementarna, zajęcia kompleksowe w weekendy, kulkowo.
  4. Uczestnik – wszystkie osoby objęte zgłoszeniem.
 2. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w poszczególnych zajęciach organizowanych przez Organizatora Zgłaszający winien zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM UCZESTNICTWA i programami wybranych kursów, które są dostępne na stronie www.fabrykakoscielisko.pl
 3. Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa
 4. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych dla dzieci.
  1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Na zajęcia przyjmowane są zapisy. Ilość osób w grupie jest ograniczona (15 osób). W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych. W przypadku zajęć weekendowych maksymalna liczba osób to 25.
  2. Zapisu na zajęcia może dokonać prawny opiekun dziecka.
  3. Zajęcia trwają około 50 min, a 10 min dziecko może bezpłanie spędzić na sali sali zabaw- jako poza zajęciowa forma rozrywki.
  4. W przypadku nieobecności dziecka (powyżej 2 nieobecności pod rząd) rodzic jest zobowiązany donieść zaświadczenie od lekarza o chorobie dziecka i poinformować nauczycieli o nieobecności dzień wcześniej. W takim wypadku 50%nieobecności zostaje przepisane na kolejny miesiąc. Po 4 nieobecnościach rodzic/ opiekun prawny płaci tylko za połowę zajęć. Wykupionego karnetu nie można zwrócić.
  5. Dzieci, które mają wykupiony karnet mogą bezpłatnie korzystać z przestrzeni swobodnej zabawy w trakcie zajęć.
  6. W przypadku zakończenia karnetu, nowy karnet należy przedłużyć w ciągu jednego tygodnia od daty jego ustania. W przypadku niewykupienia następnego karnetu na zajęcia w w/w terminie, miejsce nie jest rezerwowane i może być wykorzystane przez inne dziecko.
 5. Uczestnicy zajęć zorganizowanych
  1. Prawny opiekun, którego dziecko uczestniczy w zajęciach zorganizowanych zobowiązany jest do wypełnienia Formularza dotyczącego danych dziecka i osób uprawnionych do jego odbioru.
  2. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających w Centrum Tradycji i Turystyki, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
  3. Prawny opiekun oświadcza, że nie ma innych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach. Prawny opiekun oświadcza, że zgłaszane dziecko nie cierpi na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Formularzu, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w zajęciach.
  4. Personel FABRYKI TALENTÓW nie odpowiada za wyżywienie dzieci podczas zajęć, chyba że zostanie to określone odrębną umową pomiędzy Organizatorem i prawnym opiekunem.
  5. W przypadku, kiedy dziecko nie zostanie o określonej godzinie odebrane z zajęć, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dziecko.
 6. Płatności
  1. Na zajęcia zorganizowane są przyjmowane opłaty wpisowe wysokości 100zł
  2. Klient wybiera najbardziej dogodną dla siebie formę płatności za zajęcia: a/ wykupienie wejścia na jedne zajęcia, b/ wykupienie karnetu na osiem kolejnych zajęć (zajęcia dwa razy w tygodniu, do wykorzystanie w ciągu miesiąca)
  3. Przy zakupie karnetu dla rodzeństwa, na drugi karnet przyznawany jest rabat w wysokości 10%. W przypadku wykupienia kolejnego warsztatu dla dziecka- otrzymuje ono również 10% na kolejny warsztat. Promocje nie łączą się.
  4. Osoby, które chcą zrezygnować z danego warsztatu muszą poinformować personel Fabryki Talentów z trzytygodniowym wyprzedzeniem, kiedy tak się nie stanie płatność zostanie naliczona na następny mięsiąc mimo rezygnacji.
 7. Personel
  1. Do prowadzenia zajęć Organizator zapewnia personel posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 8. Postanowienia ogólne
  1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym terminie, wolnym od prowadzonych przez FABRYKĘ TALENTÓW ZAJĘĆ po wcześniejszej dwutygodniowej rezerwacji.
  2. Organizator oferuje różne możliwości organizacji urodzin
  3. Program przyjęcia urodzinowego jest przedstawiany Klientowi na życzenie w formie odrębnego dokumentu. Klient decyduje i określa rodzaj, zakres, termin i godzinę przyjęcia.
  4. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje program stosowany podczas przyjęcia urodzinowego.
 9. Czas trwania przyjęcia urodzinowego
  1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny . Czas jest liczony od ustalonej wcześniej godziny rozpoczęcia przyjęcia, a nie od godziny przybycia gości. Można dokupić kolejne godziny.
 10. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego
  1. Rezerwacja terminu powinna zostać dokonana z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie ( 886 157 847 ) lub poprzez e-mail: fabrykakoscielisko@gmail.com . Podczas rezerwacji należy podać: termin i godziny przyjęcia oraz planowaną liczbę gości, a także wypełnić formularz Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (dostępny w siedzibie FABRYKI TALENTÓW- na prośbę klienta wysyłany mailowo). Warunkiem dokonania rezerwacji podanego terminu jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł, płatnego gotówką w siedzibie FABRYKI TALENTÓW Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia jest integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego i zostanie podpisany przez Klienta najpóźniej w dniu przyjęcia urodzinowego, przed jego rozpoczęciem.
 11. Uczestnicy uroczystości okolicznościowej
  1. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa jubilata/solenizanta oraz zaproszonych dzieci w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza, że jubilat/solenizant oraz zaproszone dzieci nie cierpią na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego , które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w przyjęciu.
 12. Płatności
  1. Płatność za organizację przyjęcia urodzinowego, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje w dniu przyjęcia, zgodnie z Formularzem Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, zawierającym wszystkie dodatkowo płatne atrakcje.
  2. Klient jest zobowiązany podać ostateczną ilość gości najpóźniej na trzy dni przed terminem przyjęcia. Klient reguluje płatność za wskazaną w Formularzu Zamówienia liczbę gości, nawet jeśli w dniu przyjęcia będzie ona mniejsza.
  3. W przypadku, gdy ostateczna liczba gości jest większa od planowanej w Formularzu Zamówienia, za każdą dodatkową osobę zostanie pobrana opłata zgodnie z cennikiem.
  4. Płatności można dokonywać gotówką w dniu przyjęcia
 13. Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego
  1. Klient może zrezygnować z przyjęcia pod warunkiem poinformowania FABRYKĘ TALENTÓW z przynajmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem.
  2. Jeżeli odwołanie przyjęcia urodzinowego nastąpi w terminie dwóch tygodni przed ustaloną datą przyjęcia, wówczas zadatek jest zwracany Klientowi w całości.
  3. Jeżeli odwołanie przyjęcia urodzinowego nastąpi w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed ustaloną datą przyjęcia, wówczas Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.
  4. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin uroczystości okolicznościowej, bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora.
  5. W przypadku odwołania uroczystości okolicznościowej z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego za przyjęcie zadatku i rekompensuje to darmowym, jednorazowym wejściem godzinnym do strefy kulkowo.
 14. Dane osobowe i wizerunek
  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
  2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczania ich na stronie internetowej i w siedzibie FABRYKI TALENTÓW. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować FABRYKĘ TALENTÓW o swojej decyzji na piśmie. Wtedy niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu zdjęcie zostanie usunięte.
 15. Środki lokalowe i techniczne
  1. Organizator posiada odpowiednie pomieszczenia i warunki techniczne do przeprowadzenia zajęć.
  2. Wszelkie materiały, produkty i sprzęt używane podczas zajęć mają odpowiednie, wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i homologacje.
  3. Klient zobowiązuje się zapewnić dzieciom odpowiednie obuwie na zmianę lub odpowiednie skarpety antypoślizgowe.
  4. Apteczka pierwszej pomocy jest wyposażona w materiały niezbędne do udzielenia pomocy w razie wypadku.
 16. Odpowiedzialność
  1. Organizator może posiadać Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.
  2. Prawny opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność za szkody materialne lub szkody na osobach trzecich wyrządzone przez dziecko, w przypadku gdy szkody te nie są spowodowane przez brak należytego nadzoru ze strony personelu FABRYKI TALENTÓW
  3. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko  odpowiada prawny opiekun dziecka.
  4. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator dokłada wszelkich starań i zapewnia specjalne fartuszki ochronne, ale nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.
  5. Każdy uczestnik wszystkich rodzajów zajęć obowiązkowo zmienia obuwie wchodząc na centrum kultury i tradycji.
  6. Zabrania się wynoszenia wszelkiego wyposażenia należącego do Fabryki Talentów. W takim przypadku będzie naliczona kara w wysokości adekwatnej do wyniesionego przedmiotu.
  7. W przypadku zniszczenia wyposażenia należącego do Fabryki Talentów opiekun dziecka zostanie obciążony kosztami.
  8. w przypadku kiedy dziecko wchodzi na sale zabaw razem z opiekunem prawnym, to on jest odpowiedzialny za pozostawienie porządku po swoim dziecku na sali zabaw